1)

درك عمومي علم داده براي متخصصان

پديدآور: Rajesh_Jugulum
ناشر: دانشگاه صنعتي قم
سال نشر: 1402
1402/3/7
2)

فناوري نانو در گياهان

پديدآور: Kole, Chittaranjan
ناشر: دانشگاه صنعتي قم
سال نشر: 1401
1402/3/6
3)

سيستم هاي طول ثابت

پديدآور: مهدي سليماني
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال نشر: 1401
1401/11/11
4)

انتقال توان بي سيم؛ تئوري، فناوري و كاربردها

پديدآور: مريم ناصح، سعيد حسن زاده
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال نشر: 1401
1401/11/11
5)

فرآيندهاي موثر در تضمين كيفيت

پديدآور: مهندس محمد حبيبي، دكتر محمدرضا مرجاني
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال نشر: 1400
1400/10/28
6)

پايگاه هاي داده توزيع شده (جلد دوم)

پديدآور: دكتر محبوبه شمسي، دكتر عبدالرضا رسولي
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال نشر: 1400
1400/3/23
7)

پايگاه هاي داده توزيع شده (جلد اول)

پديدآور: دكتر عبدالرضا رسولي، دكتر محبوبه شمسي
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال نشر: 1400
1400/3/23
8)

گودبرداري هاي عميق (از تئوري تا عمل)

پديدآور: مسعود عامل سخي، بهروز احمدپور، سيدحسن حسيني
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال نشر: 1399
1400/3/2
9)

فيلترهاي وفقي؛ اصول كمينه ميانگين مربعات با متلب

پديدآور: مهدي بكراني، روزبه رجبي
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال نشر: 1399
1400/3/2
10)

مواد و دستگاه هاي پيزوالكتريكي

پديدآور: امير قلي ها، جعفر قنبري
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال نشر: 1399
1400/3/2
11)

برندسازي و مديريت برند

پديدآور: سيد بابك ابراهيمي، جلال رضائي نور، نرگس آقاجاني
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال نشر: 1399
1400/2/21
فهرست