1)

برندسازي و مديريت برند

پديدآور: سيد بابك ابراهيمي، جلال رضائي نور، نرگس آقاجاني
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال نشر: 1399
1400/2/21
فهرست