1)

پايگاه هاي داده توزيع شده (جلد دوم)

پديدآور: دكتر محبوبه شمسي، دكتر عبدالرضا رسولي
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال نشر: 1400
1400/3/23
2)

پايگاه هاي داده توزيع شده (جلد اول)

پديدآور: دكتر عبدالرضا رسولي، دكتر محبوبه شمسي
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال نشر: 1400
1400/3/23
3)

گودبرداري هاي عميق (از تئوري تا عمل)

پديدآور: مسعود عامل سخي، بهروز احمدپور، سيدحسن حسيني
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال نشر: 1399
1400/3/2
4)

فيلترهاي وفقي؛ اصول كمينه ميانگين مربعات با متلب

پديدآور: مهدي بكراني، روزبه رجبي
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال نشر: 1399
1400/3/2
5)

مواد و دستگاه هاي پيزوالكتريكي

پديدآور: امير قلي ها، جعفر قنبري
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال نشر: 1399
1400/3/2
6)

برندسازي و مديريت برند

پديدآور: سيد بابك ابراهيمي، جلال رضائي نور، نرگس آقاجاني
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال نشر: 1399
1400/2/21
فهرست