پروژه ها و طرح ها
پروژه ديجيتال سازي كتابهاي مرجع

كتابهاي مرجع، پر استفاده ترين منابع قشر دانشگاهي مي باشد و دسترسي آسان به آنها موجب افزايش كيفيت آموزشي دانشگاه مي گردد. از اين رو بر آن شديم اين دسته از كتابها را به صورت ديجيتال در آوريم.

جدول مشخصات پروژه به اين شرح است:

 مدير پروژه آقاي/خانم ....
 زمان تخميني 
 زمان صرف شده تا كنون 
 هزينه تخميني 
 هزينه صرف شده تا كنون 
 درصد انجام 

 

پروژه کتاب گردانی

در اين پروژه سعي گرديده تا پس از با استفاده از باركد كتابها و همچنين دستگاه هاي باركد خوان از راه دور موجودي حقيقي تمامي كتابها را بدست آورد و با موجود منطقي مقايسه نمود.

جدول مشخصات پروژه به اين شرح است:

 مدير پروژه آقاي/خانم ....
 زمان تخميني 
 زمان صرف شده تا كنون 
 هزينه تخميني 
 هزينه صرف شده تا كنون 
 درصد انجام