1)

گودبرداري هاي عميق (از تئوري تا عمل)

پديدآور: مسعود عامل سخي، بهروز احمدپور، سيدحسن حسيني
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال نشر: 1399
1400/3/2
فهرست