1)

پايگاه هاي داده توزيع شده (جلد دوم)

پديدآور: دكتر محبوبه شمسي، دكتر عبدالرضا رسولي
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال نشر: 1400
1400/3/23
2)

پايگاه هاي داده توزيع شده (جلد اول)

پديدآور: دكتر عبدالرضا رسولي، دكتر محبوبه شمسي
ناشر: انتشارات دانشگاه صنعتي قم
سال نشر: 1400
1400/3/23
فهرست